X

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ  (‘’KUŞTUR A.Ş.’’) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni içerisinde KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ  (‘’KUŞTUR A.Ş.’’) ‘’Veri Sorumlusu ‘’ olarak, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler  ‘’ilgili kişi’’ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise ‘’KVKK’’  olarak anılacaktır.6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak (‘’KUŞTUR A.Ş.’’) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, inanç, mezhep veya diğer inançlar, din, felsefe, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder.

1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan;

1-KUŞTUR A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

2-KUŞTUR A.Ş. ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

3-KUŞTUR A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

4-KUŞTUR A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilere faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

5-KUŞTUR A.Ş. ‘nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

6-KUŞTUR A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

7-KUŞTUR A.Ş. ‘nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlamasının ve icra edilmesi,

8-Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,

9-Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

10-Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi,

11-İşe giriş muayenesinin yapılması,

12-İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi,

13-Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,

14-Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

15- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

16-Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, satış, reklam, iletişim işlemleri,

       KUŞTUR A.Ş. İnsan Kaynakları Politikalarının Yürütülmesinin Temini Kapsamında;

 1. KUŞTUR A.Ş. ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,

 2. KUŞTUR A.Ş.  ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi,

 3. Yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,

 4. Özlük dosyanızın oluşturulması,

 5. Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması,

 6. KUŞTUR A.Ş.  içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi,

 7. Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

 8. KUŞTUR A.Ş. ‘nin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması,

 9. Rıza vermeniz halinde, hayat sigortası ve sağlık sigortası operasyonlarının yürütülmesi,

 10. Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi,

 11. Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere ; www.kusturclub.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KUŞTUR A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirisiniz.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

KUŞTUR A.Ş. olarak kişisel verileriniz temel kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz.

Ancak bunun dışında KVKK kapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Diğer Hukuki Sebepler:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına  hukuki  

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi )

 3. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (KVKK kapsamında izin verilen ölçüde)

 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.(Güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemler, maliyetlerin azaltılması amacı ile operasyonel olarak kullanılan ortak sunucular, yazılımlar üzerinden yapılan işlemler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemler örnek verilebilir )

 6. KUŞTUR A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 7. KUŞTUR A.Ş.  ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

3.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

KUŞTUR A.Ş. kişisel verileri e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, KUŞTUR A.Ş.’ nin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla, sözleşmeler, dijital ortam, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu KVK Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, temel olarak işbu KVK Politikası kapsamında sözleşmenin kurulması ve veri sahiplerine hizmet sağlanması amacıyla işlenmektedir.

KUŞTUR A.Ş. , gerek iş ortakları gerekse çözüm ortaklarından kişisel veri elde ederken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ortakları ve çözüm ortaklarından veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri toplanmakta ve bu noktada veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirler alınmaktadır.

4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KUŞTUR A.Ş.  kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8.ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Kişisel Veri Aktarımı Kimlere Yapılıyor?

1-Kargo Şirketi (Üye Müşteri/ Misafir Müşteri Adına fatura düzenlenmesi amacıyla kişi bilgisi adresi vb.),

2-Gerektiğinde Çağrı Merkezi (Müşteriye Yardımcı olmak amacıyla),

3-Hizmet Sağlayıcı (Telefondan ticari elektronik ileti onayı için),

4-İş Ortakları (Segmentasyon yapılması için),

5-Pazar Araştırması Yapacak Şirketler (Müşteri Memnuniyeti İçin),

6-Raporlama ve İstatistik çalışmalar kapsamında çözüm ortaklarına,

 1. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak KUŞTUR A.Ş. iş ortaklarına,

 2. KUŞTUR A.Ş. ‘nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak KUŞTUR A.Ş. tedarikçilerine,

 3. Şirket’in çözüm ortaklarına,

10-Ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

11-Kapsam formu ve toplantılar sonucunda alınan bilgiler ile kişisel verilerin şirket olarak hangi kişi ve kurumlarla paylaşıldığına göre ‘’Kişisel Verilerin Aktarılması’’ başlığı uygun şekilde doldurulacaktır.

12- KUŞTUR A.Ş. , işlediği kişisel verileri; yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılması çerçevesinde, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde sınırlı olarak yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik olan ve KUŞTUR A.Ş.’ nin hizmet / destek / danışmanlık aldığı üçüncü kişi firmalar ile paylaşılabilecektir.

KUŞTUR A.Ş. , veri paylaşım faaliyetlerinde hukuka uygun davranmayı ilke edinir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ancak hizmetin gerektirdiği ölçüde veri paylaşılmaktadır.

5.VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız KVKK madde 11 uyarınca;

1-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7-Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

9-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu doldurarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Şirketimiz tarafından talebiniz ile ilgili ve başvuru yolunuza göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

6.VERİ SORUMLUSU VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

   KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres            : Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Mevkii Kuşadası 09440,Aydın, TÜRKİYE

Telefon         : +90 256 618 13 10

  Faks               : +90 256 618 13 15

E-mail           : info@kusturclub.com

KEP Adresi   : kusturkusadasiturizm@hs03.kep.tr

7.Kişisel Verileriniz İşleme Süremiz Nedir?

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak KUŞTUR A.Ş. ‘ye iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KUŞTUR A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.